Календарний план
розміщення документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства (крім особливої інформації)

Назва документу/повідомлення

Строк

1

Повідомлення про проведення річних загальних зборів та інша інформація, що розміщується на веб-сайті акціонерного товариства під час скликання річних загальних зборів акціонерів

не пізніше 26.02.2019

2

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах

не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення річних загальних зборів

3

Регулярна річна інформація за 2018 рік

не пізніше 30.04.2019

4

Річна фінансова звітність за 2018 рік разом з аудиторським звітом

не пізніше 30.04.2019